Analyzátory halogenů a síry AOX/EOX

AOX_1.JPG

V posledním desetiletí patří skupinové parametry organicky vázaných halogenů
k nejsledovanějším ukazatelům při analýze vzorků životního prostředí.

Ve prospěch těchto skupinových ukazatelů hovoří jednak neustále narůstající počet individuálních halogenovaných sloučenin, které by měly být v životním prostředí sledovány, a jednak relativní rychlost, jednoduchost a velmi dobrá reprodukovatelnost celého analytického stanoveni.

Odlišné separační postupy organických halogenovaných látek z vody (případně ze zeminy, kalu, sedimentu a odpadu) daly vznik uzančním parametrům:

AOX - org. vázané halogeny adsorbovatelné na aktivní uhlí

EOX - org. vázané halogeny extrahovatelné hexanem ( popř. petroléterem, acetonem)       

POX - těkavé org. vázané halogeny uvolnitelné z vody (případně suspenze) při 60°C

VOX - těkavé ory. vázané halogeny uvolnitelné z vody při 95 °C a sorbovaně na tenaX

TX - veškeré, tj. organicky i anorg. vázané halogeny

Přístroj LTX-2000 byl vyvinut především pro stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) podle DIN 38 409 H14 a ISO 9562. LTX-2000 pracuje na principu oxidační mikrocoulometrie, tj. spaluje organické halogenované látky v proudu kyslíku při teplotě okolo 1000 °C na halogenovodíky, které následně stanoví automatickou mikrocoulometrickou titrací.

Pomocí indikační elektrody je v titračním elektrolytu nastavena definovaná koncentrace stříbrných iontů k odpovídajícímu potenciálu indikační elektrody Ebjas. Jakmile jsou do titrační cely přiváděny halogenovodíky HX (S výjimkou HF), nastavený potenciál se změní, protože Ag+ ionty reagují s X- za vzniku nerozpustných halogenidů AgX. Stříbrnou generační elektrodou mikrocoulometru je pak generována koncentrace Ag+ iontů, odpovídající úbytku stříbrných iontů a potenciál indikační elektrody se nastaví opět automaticky na EbIa.

V základním provedení umožňuje analyzátor LTX-2000 nastavení AOX a TX, pomocí přídavných módulů pak stanovení EOX, POX a TS a také stanovení síry.

Další informace naleznete v tomto prospektu prospektu (44,05 KB).

Nahoru