Testy pro GMO

GMO2.jpg

Geneticky modifikované organismy a jejich diagnostika

V posledních desetiletích byla zejména v USA připravena metodami genetického inženýrství řada geneticky modifikovaných organismů. Významné jsou geneticky modifikované plodiny např. sója, řepka, kukuřice, brambory, rajčata, čekanka, papája, tykev.

Diagnostika GMO:

Diagnostika geneticky modifikovaných organismů (GMO) je prováděna s využitím metod : 

1. PCR (Polymerase Chain Reaction) (kvalitativní) a RT - PCR (kvantitativní) pro diagnostiku specifických sekvencí DNA  (např. 35S, NOS)

 Princip metody:

PCR je užívána pro amplifikaci částí DNA, která leží mezi dvěma regiony o známé sekvenci. Pro sérii syntetických reakcí, které jsou katalyzovány DNA polymerázou jsou užívány dva oligonukleotidy jako primery. Tyto oligonukleotidy mají odlišné sekvence a jsou komplementární k sekvencím, které leží na protilehlých řetězcích DNA a ohraničují segment DNA, který má být amplifikován.

  • Každý cyklus polymerázové řetězové reakce se skládá ze tří kroků: DNA je nejprve denaturována zahřátím v přítomnosti nadměrného množství obou oligonukleotidů a směsi deoxynukleosidtrifosfátů (dNTP)
  • Reakční směs je pak ochlazena na teplotu, při které primery mohou hybridizovat s cílovými sekvencemi.
  • Poté jsou primery prodlužovány DNA polymerázou.

 Cyklus denaturace, hybridizace a syntézy DNA je pak mnohokrát opakován. Protože produkty jednoho cyklu amplifikace slouží jako matrice pro další, každý následující cyklus v podstatě zdvojnásobuje množství žádaného produktu.

2. Imunochemické metody

  • Trait Check
  • ELISA metody (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay)

 Princip metody:

Je založen na reakci antigenu (transgenního proteinu) s protilátkou, u níž se měří množství navázaných látek pomocí přidání enzymem značeného antigenu či protilátky. Měření se provádí spektrofotometricky (závislost absorbance na koncentraci).

Imunoenzymatické metody mohou být kompetitivní nebo nekompetitivní.

 Kompetitivní:

 Ag + Ag* + AB = AgAB + Ag*AB + Ag + Ag*

Většinou se  měří množství komplexu značeného antigenu s protilátkou Ag*AB, ale je rovněž možné měřit množství nenavázaného značeného antigenu.

Nekompetitivní:

Ag + AB + AB* = ABAgAB* + AB + AB*

Ve většině případů se měří množství navázané značené protilátky (komplex ABAgAB*) za účelem dosažení co nejvyšší citlivosti.

 GMO.pdf GMO.pdf (89,13 KB)

Nahoru